Etiske retningslinjer

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening, og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og på videregående nivå. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfagene og motiveres til videre studier i realfag. ENT3R skal gi ungdom en mestringsfølelse i realfagene og styrke motivasjon og valgkompetansen hos elevene.

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. ENT3R er finansiert over statlige midler fra Kunnskapsdepartementet. ENT3R administreres og ledes nasjonalt av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Om retningslinjene

Retningslinjene er utarbeidet i samråd med prosjektlederne i ENT3R høsten 2010. Disse retningslinjene gjelder for ENT3R sine medarbeidere på alle nivåer. Alle som er omfattet av de etiske retningslinjene pålegges å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Prosjektleder og ansatte i ledergruppen har et særskilt ansvar for oppfølging av retningslinjene, og skal fremstå som gode rollemodeller. ENT3Rs ansatte må også ha et bevisst forhold til hvordan deres private adferd kan påvirke tilliten til ENT3R.

Retningslinjene er et uttrykk for ENT3Rs grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De dekker ikke alle etiske problemstillinger du kan møte, og det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er du i tvil, må du søke veiledning hos din overordnede, eller ta kontakt med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som fungerer som HR-ansvarlig i ENT3R.

Personlig atferd

 • ENT3R-mentorer skal bidra til at ENT3R har et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet, mangfold, tillit og likeverd
 • ENT3R-mentorer skal være inkluderende ovenfor alle elevene i ENT3R
 • ENT3R-mentorer skal være åpen for konstruktiv kritikk
 • ENT3R-mentorer bør unngå å svare på det de ikke kan – hent informasjon og kunnskap
 • ENT3R-mentorer skal ikke snakke negativt om andre fag eller studieretninger/linjer
 • ENT3R aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller diskriminering
 • Som ENT3R ansatt viser du deg ikke beruset i jobbsammenheng

Adferd ovenfor elevene

 • ENT3R-mentorer skal holde avtaler og oppfylle forpliktelser ovenfor elevene
 • ENT3R-mentorer skal være positive og forståelsesfulle ovenfor elevene
 • ENT3R-mentorer kan le med elever, men ikke av elever
 • ENT3R-mentorer skal ikke snakke negativt om lærere og skolen
 • ENT3R-mentorer møter presist til mentortimene og er et godt forbilde for elevene
 • ENT3R-mentorene rapporterer forhold som vekker bekymring til leder
Del dette: