Mandat

Mandat for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
fastsatt av Kunnskapsdepartementet, revidert pr 24.08.07.

Tildelingsbrev for NSR 2017

Tildelingbrev NSR 2016

Mandat
Senteret skal i samarbeid med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene bidra til å styrke stillingen til de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i samfunnet. I arbeidet skal det legges vekt på tiltak som bedrer rekrutteringssituasjonen til MNT-studiene både på kort og lang sikt. Senteret skal spesielt arbeide for å øke kvinneandelen innen MNT-rettede studier og yrker.

Senterets primære oppgave er å bidra til god rekruttering til de aktuelle studiene og å øke kvinneandelen. Senteret skal bidra til å øke den direkte kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på sentralt og regionalt nivå. Samarbeidet skal være tiltaksrettet og ha som sitt fremste mål å dekke samfunnets og arbeidslivets behov for MNT-kompetanse på kort og lang sikt. Senteret skal bidra til å samle og videreformidle erfaringer mellom aktørene og sørge for å spre informasjon om MNT-fagenes betydning for samfunns- og velstandsutviklingen. Ungdom under utdanning er primærmålgruppen for senterets virksomhet.

Kunnskapsdepartementets Strategi for styrking av realfagene danner basis for senterets virksomhet.

Presisering

1. Senteret skal være et nasjonalt kompetansesenter for kontakt mellom arbeidslivet og hele utdanningssektoren fra grunnskolen til høyere utdanning.

Senteret skal:
• Bygge opp et kontaktnettverk av ressurspersoner innen skole, høyere utdanning og næringsliv for å kunne fange opp behov i arbeidslivet, for å kunne bistå skoler og utdanningsinstitusjoner med kompetanse og bidra til utvikling og bedre koordinering av rekrutteringstiltak.

• Samarbeide tett med utdanningsmyndigheter, utdanningsinstitusjoner og næringslivet for å bedre koordineringen av informasjonsvirksomheten rettet mot skoleverket og elever og studiesøkende ungdom og voksne generelt.

• Utvikle regionale informasjonsnettverk med deltagelse fra utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv for å informere og motivere elever til studievalg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi og de yrker disse utdanningene leder fram til. Det skal arbeides spesielt for å knytte kvinnelige rollemodeller til disse nettverkene.

• Søke å bygge opp en «best practice»-kompetanse og kunne gi råd til institusjoner og arbeidsliv om hvilke tiltak som synes å ha god effekt og hvilke som ikke har det.

• Ha ansvar for at det arrangeres en årlig, nasjonal konferanse om MNT-fagene og rekrutteringsspørsmål i samarbeid med andre institusjoner, organisasjoner og foretak.

• Gi innspill og vurdere mulige fellestiltak med aktiviteter i regi av Forum for kompetanse og arbeidsliv. Dette skal skje via forumets sekretariat organisert som del av Voksenopplæringsinstituttet (VOX).

2. Senteret skal legge vekt på å utvikle og spre relevant informasjon til elever, rådgivere og foresatte på nettet og ved deltagelse på utdanningsmesser, rådgiversamlinger og lignende.

Som en del av dette arbeidet skal senteret sørge for nødvendig oppdatering av aktuelle nettsteder som gir råd om studievalg og framtidige yrkesvalg og råd om ulike rekrutteringsfremmende tiltak.

3. Senteret skal fungere som en felles møteplass og utgjøre en nasjonal «paraply» for tiltak som iverksettes for å styrke MNT-fagenes stilling i samfunnet.

Denne koordineringen skal bidra til økt ressurstilgang til rekrutteringsarbeidet generelt, god ressursutnyttelse og synlighet.

4. Senteret skal kunne koordinere tiltak og aktiviteter for å bedre rekrutteringen til spesielt utsatte MNT-studier.

Over tid vil det kunne oppstå behov for ekstraordinære tiltak for å bedre rekrutteringen til spesielle studier for å dekke arbeidslivets kompetansebehov. Senteret skal kunne påta seg å gjennomføre slike tiltak etter samråd med departementet eller som oppdrag fra arbeidslivet.

5. Senterets samarbeidsrelasjoner og avgrensinger

Senteret skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. For å oppnå gode, helhetlige løsninger forutsettes det at senteret samarbeider med andre statlige organer som arbeider med beslektede problemstillinger. De mest sentrale i denne sammenheng vil være Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Læringssenteret, Forskningsrådet og VOX. Et slikt samarbeid skal også bidra til å unngå overlapping og dobbeltarbeid.

Senteret skal i samarbeid med de øvrige sentrene ha en pådriver- og utviklerrolle, også i faglige spørsmål, men skal ikke være ansvarlig for drift av rent faglige aktiviteter.

 

6. Senterets likestillingsperspektiv

Innen de fleste MNT-relevante studier og yrker er kvinner sterkt underrepresentert. Senteret skal derfor i all sin virksomhet legge et likestillingsperspektiv til grunn og iverksette tiltak for å oppnå en større grad av likevekt mellom kjønnene.

 

 

Organisering

Senteret knyttes administrativt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og organiseres etter § 4-1 (4) i Lov om universiteter og høgskoler. Bevilgningen til senteret tildeles NTNU. Senteret ledes av en prosjektleder, som skal forholde seg til Kunnskapsdepartementet ved Universitets- og høgskoleavdelingen i faglige spørsmål. Departementet utpeker kontaktperson for senteret og NTNU.

Departementet skal godkjenne årsplaner. «Team for realfag i KD» skal ha en rådgivende funksjon og være diskusjonspartner for senteret. Teamet skal videre uttale seg om senterets virksomhet generelt og vurdere eventuelle endringer i senterets mandat.

 

Fastsett av Kunnskapsdepartementet, revidert pr 24.08.07:
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskoleaavdelinga i alle faglege spørsmål. Senteret er organisert som ei eiga eining i tilknyting til NTNU, i samsvar med § 1-4 i Lov om universitet og høgskolar.

Senteret skal i samarbeid med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonane bidra til å styrke stillinga til dei matematiske, naturvitskaplege og teknologiske faga (MNT-faga) i samfunnet. I arbeidet skal det leggast vekt på tiltak som betrar rekrutteringssituasjonen til studium innanfor MNT, både på kort og lang sikt. Senteret skal spesielt arbeide for å auke kvinneandelen innan MNT-retta studium og yrke.

Den primære oppgåva for senteret er å medverke til god rekruttering til aktuelle studium og å auke kvinndelen. Senteret skal bidra til å auke den direkte kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på sentralt og regionalt nivå. Samarbeidet skal vere tiltaksretta og ha som mål å dekke behovet i samfunnet og arbeidslivet for MNT-kompetanse – både på kort og lang sikt. Senteret skal bidra til å samle og vidareformidle erfaringar mellom aktørane og sørge for å spreie informasjon om betydninga til MNT-faga for samfunns- og velstandsutviklinga. Ungdom under utdanning er primærmålgruppa for verksemda til senteret.

Kunnskapsdepartementet sin Strategi for styrking av realfagene dannar basis for verksemda til senteret.

Presisering

1. Senteret skal vere eit nasjonalt kompetansesenter for kontakt mellom arbeidslivet og heile utdanningssektoren – frå grunnskole til høgare utdanning.

Senteret skal:

  • Bygge opp eit kontaktnettverk av ressurspersonar innan skole, høgare utdanning og næringsliv for å kunne fange opp behov i arbeidslivet, for å kunne bistå skolar og utdanningsinstitusjonar med kompetanse, og bidra til utvikling og betre koordinering av rekrutteringstiltak.
  • Samarbeide tett med utdanningsmyndigheiter, utdanningsinstitusjonar og næringslivet for å betre koordineringa av informasjonsverksemda retta mot skoleverket og elevar og studiesøkande ungdom og vaksne generelt.
  • Utvikle regionale informasjonsnettverk med deltakarar frå utdanningsinstitusjonar og arbeidsliv for å informere og motivere elevar til studieval innan matematikk, naturvitskap og teknologi, og dei yrke desse utdanningane leiar fram til. Det skal spesielt arbeidast for å knyte kvinnelege rollemodellar til desse nettverka.
  • Prøve å bygge opp ein «best practice»-kompetanse og gi råd til institusjonar og arbeidsliv om kva tiltak som ser ut til å ha god effekt og kva tiltak som ikkje har det.
  • Ha ansvar for at det blir arrangert ei årleg, nasjonal konferanse om MNT-faga og rekrutteringsspørsmål i samarbeid med andre institusjonar, organisasjonar og føretak.
  • Gje innspel og vurdere moglege fellestiltak med aktivitetar i regi av Forum for kompetanse og arbeidsliv. Dette skal skje via sekretærane i  forumet, organisert som del av Vaksenopplæringsinstituttet (VOX).

 

2. Senteret skal legge vekt på å utvikle og spreie relevant informasjon til elevar, rådgivarar og føresette på nettet, gjennom å delta på utdanningsmesser, rådgivarsamlingar og liknande.

Som ein del av dette arbeidet skal senteret sørge for nødvendig oppdatering av aktuelle nettstadar som gir råd om studieval og framtidige yrkesval og råd om ulike rekrutteringsfremmande tiltak.

3. Senteret skal fungere som ein felles møteplass og vere ein nasjonal «paraply» for tiltak som blir starta opp for å styrke stillinga til MNT-faga i samfunnet.

Denne koordineringa skal bidra til auka ressurstilgang til rekrutteringsarbeid generelt, god ressursutnytting og det å vere synleg.

4. Senteret skal kunne koordinere tiltak og aktivitetar for å betre rekrutteringa til spesielt utsette MNT-studium.

Over tid vil det kunne oppstå behov for ekstraordinære tiltak for å betre rekrutteringa til spesielle studium for å dekke kompetansebehovet i arbeidslivet. Senteret skal kunne påta seg å gjennomføre slike tiltak etter samråd med departementet eller som oppdrag frå arbeidslivet.

5. Samarbeidsrelasjoner og avgrensingar til senteret

Senteret skal tilrettelegge for auka samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. For å oppnå gode, heilskaplege løysingar blir det forvanta at senteret samarbeider med andre statlege organ som arbeider med beslekta problemstillingar. Dei mest sentrale i denne samanhengen vil vere Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og VOX. Eit slikt samarbeid skal også bidra til å unngå overlapping og dobbeltarbeid.

Senteret skal i samarbeid med dei øvrige sentra ha ei pådrivar- og utviklarrolle, også i faglege spørsmål. Senteret skal ikkje vere ansvarleg for drift av reint faglege aktivitetar.

6. Senteret sitt likestillingsperspektiv

Innan dei fleste MNT-relevante studium og yrke er kvinner sterkt underrepresenterte. Senteret skal derfor legge eit likestillingsperspektiv til grunn, og starte opp tiltak for å oppnå ei større grad av likevekt mellom kjønna.

Del dette: