Føringer for senteret

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal samle, øke og spre kunnskap om tiltak som kan styrke rekrutteringen til de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i høyere utdanning, både på kort og lang sikt. Det er særlig viktig å øke kvinneandelen til slike studier. Ungdom under utdanning er primærmålgruppen for arbeidet.

Senteret skal samarbeide tett med relevant arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og andre aktører i samfunnet for å styrke stillingen til MNT-fagene i samfunnet. Det er viktig å arbeide for å styrke kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på både sentralt og regionalt nivå.

Kunnskapsdepartementet viser til Prop. 1 S (2017-2018) og brev av 3. juli 2017. Departementet har kommet til at Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) skal innlemmes i NTNU fra 1. januar 2018.

 

Del dette: