Kriterier for review

Bidragene (abstrakt og ferdige artikler) bedømmes av reviewkomiteen basert på følgende kriterier:
•    Relevans for konferansens formål og tema
•    Potensial for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
•    Interessant, generaliserbart og anvendbart for undervisere i høyere utdanning
•    Bidrag som rapporterer samarbeid og/eller sammenlikning mellom ulike utdanningssteder
•    Forankret i pedagogisk resonnement
•    Vitenskapelig formelle vurderingskriterier:

  • Er abstraktet godt strukturert og formulert?
  • Reflekterer tittelen artikkelens innhold?
  • Er målene tydelig formulert?
  • Er resultatene tydelig beskrevet og godt underbygget?
  • Gir bidraget noe nytt til feltet?
  • Er metode beskrevet?
  • Er konklusjon klar og underbygget?
  • Er referansene nyttige og oppdaterte?

Reviewkomite
•    Tone Fredsvik Gregers, Dr. Scient, Førstelektor, Skolelaboratoriet for biologi, UiO
•    Gabrielle Hansen, Stipendiat, Avdeling for teknologi, HiST
•    Tom Viggo Nilsen, Førstelektor, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA
•    Mette Andresen, Førsteamanuensis, Matematisk institutt, UiB
•    Roy Andersson, Universitetslektor og pedagogisk konsulent, Lunds Tekniska Høgskola
•    Reidar Lyng, Førsteamanuensis Universitetspedagogikk, Program for lærerutdanning, NTNU
•    Mette Mo Jakobsen, Dr.ing, gjesteredaktør for spesialnummer om MNT av Uniped, UHR

Bidragene skal sendes på følgende form
Tittel  (ikke over 15 ord)
Forfattere og institusjon  (Angi kontaktinformasjon for samtlige medvirkende forfattere).
Tema (Angi hvilket eller hvilke av konferansens tema bidraget er relevant for)
Type bidrag (Presentasjon, Workshop eller Posterpresentasjon)
Språk (norsk, annet skandinavisk eller engelsk).
Abstrakt (ca 300 ord)

Bidrag sendes pr. e-post til postmottak@uhr.no, merkes MNT-konferanse, senest 15.november 2014.

Tilbakemelding til antatte bidrag vil komme innen 15. desember 2014.

De bidragene som antas må sende inn full tekst innen 18. februar 2015.
Manuskriptene skal da være mellom 12 000 og 15 000 tegn inkludert mellomrom (tilsvarer 4-5 sider i dagens Uniped format) og skal leveres i et word-format, 12 punkt skrift, enkel linjeavstand og med skrifttype Times New Roman og normale marger. Litteraturhenvisninger og litteraturliste gjøres i henhold til Unipeds retningslinjer. http://unipedtidsskrift.net/index.php/uniped/about/submissions#authorGuidelines.

Et utvalg av artiklene som presenteres på konferansen vil publiseres i et MNT-temanummer av Uniped vinteren 2015.
Disse vil få ytterligere fagfellevurdering etter konferansen og vil gi publiseringspoeng.

Ressurser
Lunds universitet har oppnådd gode resultater med sitt arbeid med utdanningskvalitet, erfaringer fra deres pedagogiske utviklingskonferanse er et grunnlag for denne konferansen. Proceedings med artikler fra tidligere konferanser der kan gi god inspirasjon til dette arbeidet; http://www.lth.se/genombrottet/lths_pedagogiska_inspirationskonferens/.
NTNU ved Seksjon for universitetspedagogikk har utviklet og gjennomført kurs i ingeniørdidaktikk for NRT.  http://www.ntnu.no/plu/uniped.
Et godt utgangspunkt er boken Teaching for Quality learning at University, som også har en utfyllende referanseliste;
•    Biggs, J., & Tang, C., (2011). Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Del dette: