Call for papers – frist 15.november

Konferansebidrag ønskes!

MNT-konferansen har som mål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til den samme forskningsbaserte og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring i MNT-fagene, som den vi finner i forskning. Utvikling av utdanningene og læringsmiljøene i MNT-fag involverer ikke bare de som gjennomfører og administrerer undervisningen, men også ledere og beslutningstakere innad på institusjonene. Konferansens mål er derfor å skape en arena der vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte, ledere og utdanningenes interessenter møtes for å utveksle erfaringer og initiere samarbeid om utdanningskvalitet.

Interesserte inviteres til å melde seg på med bidrag på MNT-konferansen 2015, med ulike tema innenfor utdanningskvalitet. Frist for innsending 15. november

Tema for konferansebidrag
Mål og innhold i utdanningene:
•    Implementering av fagprofil og læringsutbytte på institusjonsnivå, programnivå og kursnivå.
•    Integrering av profesjonsferdigheter i utdanninger – teamarbeid, systemtenkning, etikk, miljø og bærekraftig utvikling og kommunikasjon- og språkferdigheter.
•    Y-vei og andre alternative opptaksveier kontra spesiell studiekompetanse frem mot samme totale læringsutbytte.
Utdanningsledelse:
•    Studieprogramutvikling og studieprogramledelse.
•    Kultur for pedagogisk og didaktisk utvikling.
•    Læringsmiljø som fremmer kvalitet og relevans, studentinnsats og studiemestring.
Utdanning – gjennomføring:
•    Effektive, interessante, aktive og meningsfulle undervisningsformer.
•    Strategier for å håndtere ujevne eller svake forkunnskaper, og ulike krav til forkunnskaper.
•    Tverrfaglighet, innovasjon og entreprenørskap.
Utdanning – samarbeid; skole, arbeidsliv og internasjonalt
•    Profesjonstilknyttede læringsaktiviteter.
•    Profesjonskompetanse og praktiske ferdigheter.
•    Internasjonal orientering og kompetanse.

Konferanseformat
Konferansens format på første dag blir plenumssesjon med inviterte foredragsholdere og parallellsesjoner med presentasjon av de antatte konferansebidragene. Andre dag blir viet inspirasjon til videre arbeid med undervisning, blant annet gjennom rundebords-diskusjoner der tema er de utfordrende overgangene fra videregående opplæring til høyskole- og universitetsstudier og fra høyere utdanning til arbeidslivet.

Presentasjonsform
Bidrag på konferansen kan presenteres på ulike måter:
•    Presentasjon: 30 minutter, hvorav 15 minutter er for presentasjon og 15 for diskusjon.
•    Workshop: 40 minutter, med en kort innledning og påfølgende diskusjon i mindre grupper
•    Posterpresentasjon: Diskusjon i små grupper rundt en poster.

Konferansespråk: Norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Tidsfrister
15. november 2014     Frist bidrag med abstrakt (ca. 300 ord)
15. desember 2014     Tilbakemelding til antatte bidrag
18. februar 2015          Innsending av full tekst

Kriterier for innsending av bidrag og review finnes her: Kriterier

Spørsmål om konferansen rettes til Mette Mo Jakobsen, Dr.ing, seniorrådgiver, Universitets- og høyskolerådet, mmj@uhr.no

Pdf-versjon Call for papers kan lastes ned her:
MNTkonferansen 2015 – Call for papers endelig

Del dette: