Vitenskapelige bidrag – Artikler

Disse bidragene ble godkjent av reviewkomiteen for presentasjon på konferansen.
Et utvalg av artiklene vil etter vurdering presenteres i et ekstranummer av UNIPED høsten 2015. Dette vil gi publiseringspoeng.

Denne malen ble brukt for å ferdigstille artiklene:
MNT-2015_mal_eng
This template was used to complete the articles:
MNT-2015_mal_eng

Godkjente vitenskapelige bidrag

Bruk av Arduino-platformen for økt motivasjon for programmering hos elektroingeniørstudenter (pdf)
Joakim Bjørk, Olaf Hallan Graven
HBV

Integrering av 5 studiepoeng statistikk i emner på 10+ studiepoeng (pdf)
H. Jonsdottir, Aa. Kvamme, J.E. Vatne
HiB    Institutt for data- og realfag, Avdeling for ingeniør- og økonomifag

Ingeniørstudenters bruk av læringsverktøy i et lineær algebra-emne – hvilken rolle spiller nettbaserte forelesninger? (pdf)
Ragnhild Johanne Rensaa
HiN

Bruk av streamede forelesninger i klasserommet som en del av forkursundervisningen – en tilnærming til en distribuert campus (pdf)
I.Vinogradova og H.Fredriksen
HiN

Medstudentvurdering i matematikk og fysikk (pdf)
J.Haugan og M.Lysebo
HiOA

Erfaringer med studentaktive læringsformer i teknologirikt undervisningsrom (pdf)
Tiina M. Komulainen, Christine Lindstrøm, Tengel Aas Sandtrø
HiOA    TKD, LUI, Adm

Project-based teaching in programming courses – the effect of self-motivation on learning outcome (pdf)
Evi Zouganeli, Veslemøy Tyssø, Boning Feng, Kjell Arnesen, Nihad Kapetanovic
HiOA    Elektronikk & IT, TKD

Bruk av teknisk programvare som pedagogisk verktøy (pdf)
Øyvind Husø
HiOA

IBL-orienterte matematikkaktiviteter med tilknytning til arbeidslivet. Profesjonsutvikling i EU-prosjektet mascil (pdf)
S. A Sikko
HiST    Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Utvikling av læringsprosessen hos førsteårs ingeniørstudenter; digitale formative tester og refleksjoner som verktøy (pdf)
Trond Morten Thorseth, Magnus Mellingsæter, Knut Bjørkli
HiST

Kombinert summativ og formativ vurdering i matematikk (pdf)
K. Bjørkli,  K. Arnesen
HiST    Avdeling for teknologi

”Jenter og teknologi” – er det nødvendig i 2014? (pdf)
Ragnhild Madsen, Therese Mjøen
HiST

Er forelesninga effektiv, interessant og meningsfull? Oppfatninger om og betydningen av forelesninger som undervisningsform (pdf)
Beathe Sitter, Elin Rødahl Thingnes, Ragna Stalsberg
HiST    Prog for radiografiutdanning

Utvikling og utprøving av metode for å hindre frafall i ingeniørutdanningene (pdf)
Geirmund Oltedal; Hellen Knut Jakob W; Hellevik Gunn Helen; Edvardsen Øyvind
HiÅ

Aktiv læring i mikrokontrollarar (pdf)
Welie Schaathun, Hans Georg Schaathun, Robin T Bye
HiÅ    Avdeling for Ingeniør- og Realfag

Studentaktiv forskning i emnet Sanntids datateknikk (pdf)
Webjørn Rekdalsbakken, Filippo Sanfilippo
HiÅ    avd ingeniør- og realfag/maritim teknologi og operasjoner

Does academica disfavor contextual and extraverted students? (pdf)
S.Sæbø, T. Almøy, H. Brovold
NMBU/ Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

Matematikk og programmering for teknologistudenter ved NTNU (pdf)
Marius Thaule
NTNU    Institutt for matematiske fag

NTNUs teknologiutdanninger 1993-2014. Utdanningsledelse i et 20-årsperspektiv (pdf)
Roger Midtstraum, Mads Nygård og Bjørn T. Stokke
NTNU

Hvordan lære studentene å ta i bruk sin fagkunnskap i tverrfaglige sammenhenger i arbeidslivet? (pdf)
Bjørn Sortland
NTNU

Innovativ utdanning i matematikk (pdf)
F. Rønning
NTNU    institutt for matematiske fag

Den elektroniske ingeniørstigen – En tiltakspakke for mestring og identitetsbygging (pdf)
Lars Lundheim, Thomas Tybell, Bjørn B. Larsen, Torbjörn Ekman
NTNU    Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Projektbaserad labundervisning inom grundläggande fysik för civilingenjörsstudenter (pdf)
Erik Wahlström, Jonas Persson
NTNU    Institutt for fysikk/Program for lærerutdanning

Project Thinking as a Strategy for University Education (pdf)
G.Sindre, M.N. Giannakos, B.R. Krogstie, R. Munkvild, T. Aalberg
NTNU HiST HiNT

Helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget. Teknologi og samfunn, og et eksempel fra Universitetet i Agder (pdf)
Tom V. Nilsen
UiA

Meningsfuld begynderundervisning i matematisk analyse (pdf)
Mette Andresen
UiB    Matematisk Institut

Korleis utnytte forskarkulturen for betre undervisningkvalitet? (pdf)
Øyvind Fiksen
UiB/ bioCEED    Institutt for biologi

ArtsApp – et verktøy for enklere artsidentifikasjon (pdf)
J.M. Leno, J.A. Grytnes
UiB/bioCEED    Institutt for biologi

Utvikling og forbedring av undervisningsopplegget for matematikkemnet i første semester for realfagsstudenter ved Universitetet i Bergen (pdf)
Amir Hashemi
UiB/HiB    Institutt for Data- og Realfag

Hvordan skaper vi gode betingelser for læring? (pdf)
Knut Mørken, Hanne Sølna og Ihlan Dehli Villanger
UiO    Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Utdanningsledelse som grunnlag for utdanningsutvikling. Erfaringer ved UiO. (pdf)
S.Kristensen, H.Sølna, K.Mørken
UiO    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Beyond research based teaching: Teaching interdisiplinary research and pushing students beyond their training (pdf)
Dag Kristian Dysthe, Håkon Austrheim,
UiO    inst for geologi og inst for fysikk

First Semester Physics: Back-to-Basics for Large Groups? (pdf)
Anders Tranberg
UiS    Institut for Matematik og Naturvidenskab

Erfaringar med aktive læringsmetodar i eit fysikkemne (pdf)
Kjell Øystein Netland
UiT     Institutt for fysikk og teknologi

Y-veien til bachelor i ingeniørfag. Muligheter, dilemma og utfordringer. Fra evaluering av prosjektet Y-veinord (pdf)
Øystein Lund
UIT

Didaktiske refleksjoner om ingeniørfaglig innføringsemne (pdf)
Tor Schive
UiT Norges arktiske universitet

Using Response Technology to Make Lectures More Engaging, Fun and Interactive (pdf)
G.A. Stoica, K. Bjørkli, T.M. Thorseth, J.B. Stav
HiST    AFT

Erfaring med bruk av digital vurdering i matematikk på ingeniørutdanningen ved UiA (pdf)
Morten Brekke
UiA

Integrasjon av beregninger i fysikk-undervisningen (pdf)
Anders Malthe -Sørensen, Morten Hjort-Jensen, Hans Petter Langtangen, Knut Mørken.
Fysisk institutt UiO/ Center for Biomedical Computing, Simula Research Center/ Matematisk institutt UiO

Del dette: