Konferansebidrag 2019

En spesiell utfordring for MNT-feltet er andre vurderingsformer enn skriftlig papirbasert eksamen med godt samsvar mellom læringsmål, undervisnings- og læringsaktiviteter og vurdering. Å jobbe med «Constructive Alignment» innebærer å formulere klare mål som beskriver hva studentene skal lære, velge, eller utvikle, undervisningsformer som legger til rette for at studentene skal utvikle den ønskede kompetansen, samt vurderingsformer som gjenspeiler læringsmålene. Dette kan gjelde på flere nivåer i utdanningsløpet, fra hele studieprogrammer til emner eller mindre moduler. Mye spennende og viktig arbeid med undervisning og læring foregår innenfor MNT-utdanning, og konferansen er en god anledning til å dokumentere og dele. «Constructive Alignment» er overordnet tema til inspirasjon, men tema for bidrag er ikke begrenset til dette.

Tidsfrister og innsending av bidrag

Melding av interesse. Inntil en sides sammendrag: 31.10.2018
Det blir mulig å sende inn det innledende sammendraget i uken før fristen (uke 43/44).
Tilbakemelding om akseptert bidrag:  30.11.2018
Ferdig 3-5 siders konferansebidrag (Finished conference paper): 28.01.2019
Tilbakemelding til forfattere (Notification to authors): 01.03.2019
Presentasjon på MNT-konferansen: 28. – 29.03.2019

Bidrag skal inneholde

 • Tittel – Maksimum 15 ord.
 • Forfattere og institusjon – Angi kontaktinformasjon for samtlige medvirkende forfattere.
 • Nøkkelord – Inntil 5 nøkkelord, angis i innsendningsprosessen av bidrag.
 • En sides sammendrag – ca 300 ord samt referanser – totalt maksimum 1 side.
 • Endelig konferansebidrag, 3-5 sider.
 • Mal: Her finner du Proceedings Template i Word-format 
 • Bidrag kan lastes opp i word- eller pdf-format.
 • Innsending: Sammendrag og ferdig konferansebidrag sendes inn via lenke, https://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse.
 • For å sende inn bidrag registrerer hovedforfatter seg på siden. Det er fint om forfattere som også kan bidra med fagfellevurdering registrerer dette samtidig.

Innsendning av abstract

1.     Registrere eller logg inn
2.     Velg submission enten under ”About” på første sida, eller ”New Submission”
3.    Under ”Submit an Article 1. Start”, velg ”MNT Konferansen 2019 – Conference papers” i nedtrekksmenyen under ”Sections”. Valg av «Submission language» er unødvendig – det er en bugg i systemet at der ikke finnes norsk som alternativ.

4.     Huk av ”Submission requirements” og velg ”Save and continue” tils alt er klart og bekreftet.
5.     MERK: Ved innsendning av bidraget skal det lastes opp som fil inklusive abstract som angitt i malen. I tillegg kopieres abstractet inn i et felt under innsendingsprosessen.

Presentasjonsform

Konferansens form blir plenumssesjoner med inviterte foredragsholdere og parallellsesjoner med presentasjon og diskusjon av de aksepterte konferansebidragene. Bidragene vil kunne presenteres på ulike måter  og det oppfordres til å legge opp til god dialog og gjerne til å benytte egne pedagogiske grep.

Uansett presentasjonsform skal bidraget dokumenteres skriftlig i artikkelformat. Språk for bidraget kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Ved innsending av bidrag ber vi om at det også gis et begrunnet ønske for presentasjonsform.

Etter konferansen er det mulighet for å sende videreutviklet artikkel (5-8 sider)  til review for presentasjon i Nordic Journal of STEM-Education i løpet av 2019. Tidsskriftet gir publiseringspoeng på nivå 1. Tidsskriftet er Open Access og publiserer løpende, men frist for å komme med i 2019 er 30.10.2019

Kriterier for review

Den endelige artikkelen skal primært være reflekterende og ikke beskrivende, dvs. at teksten ikke bare beskriver hva som er gjort men også reflekterer over hvorfor og hvordan samt hva resultatene av undersøkelsene er. Dette skal være forankret i pedagogisk resonnement. Dette må fremkomme av sammendraget. Sammendraget og endelig bidrag bedømmes av reviewkomiteen. Kriterier:

 • Relevans for formål og tema
 • Potensial for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • Interessant, generaliserbart og anvendbart for undervisere i høyere utdanning generelt og MNT-utdanning spesielt
 • Refleksjon og diskusjon
 • Forankret i pedagogisk resonnement
 • Vitenskapelig formelle vurderingskriterier:
 • Er bidraget godt strukturert og formulert?
 • Er målene tydelig formulert?
 • Er metode beskrevet og diskutert?
 • Er resultatene tydelig presentert og godt underbygget?
 • Er konklusjon klar?
 • Er referansene relevante?
 • Reflekterer tittelen artikkelens innhold?
 • Gir bidraget noe nytt til feltet?

Reviewkomite

 • Mette Mo Jakobsen, PhD, Universitets- og Høgskolerådet
 • Reidar Lyng, PhD Førsteamanuensis NTNU, Redaktør for Nordic Journal of STEM Education
 • Roy Andersson, Førsteamanuensis og pedagogisk konsulent, Lunds Tekniska Högskola, Førsteamanuensis II, bioCEED, UiB
 • Guttorm Sindre, Professor, Senterleder SFU Excited, NTNU
 • Ida Friestad Pedersen, Førsteamanuensis UiT

Temanummer MNT av tidsskriftet Uniped har publisert bidrag fra MNT-konferansen 2015. På nettsiden til Nordic Journal of STEM-Education finnes artikkelsamling fra MNT-konferansen 2017, samt videreutviklede artikler som er publisert i tidsskriftet. Dette kan gi inspirasjon for videre arbeid med Scolarship of Teaching and Learning, SoTL.

 

Del dette: