Tall og statistikk

Kartlegginger og spørreundersøkelser som er gjort representerer viktig kunnskapsgrunnlag for utforming av tiltak i feltet. Når det gjelder statistikk finnes det gode nettsteder som har mye relevant stoff for området:
Database for høyere utdanning: http://dbh.nsd.uib.no/
Utdanningsdirektoratet sine analysesider: http://www.udir.no/Tilstand/
Statistisk sentralbyrå sine utdanningssider: http://www.ssb.no/utdanning
Samordna opptak sine sider: www.samordnaopptak.no
Nifu-step (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)  http://www.nifu.no/

Status for søknad til høyere utdanning våren 2015

Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning: 127 929 personer har per april 2015 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 8000 flere søkere enn i 2014, det vil si en økning på 6,7 %. Av de største utdanningsområder og -typer er økningen størst for vernepleier (+ 21 %), sykepleier, pedagogiske fag og informasjonsteknologi, alle med rundt 17 % flere søkere. Søkningen til realfag (+11 %) har også i år et solid oppsving.

«Selv om det er en liten nedgang i søkningen til teknologiske studier, er den mindre enn man kunne frykte ut fra arbeidsmarkedet i oljebransjen. Jeg er glad for at såpass mange unge søker seg til slike utdanninger. Det er stort behov for teknologisk kompetanse i fremtiden, sier Aspaker.» (Kilde: Samordna opptak) Kommentarer om vårens opptakstall fra ulike studiesteder

Status for søknad til høyere utdanning våren 2014

Det er i år nærmere 120 000 søkere som kjemper om ca 52 000 studieplasser innen høyere utdanning i Norge. Det er 3000 flere søkere enn i fjor. Totalt øker søkningen til teknologiske fag i 2014 med 5,4% sammenlignet med tilsvarende tall i 2013. Dette fordeler seg med 8,2% på ingeniørutdanning (tre-årig bachelor) og 4,7% på master i teknologi. Til studier innen realfag er det en økning på ca 12%. (Kilde: Samordna opptak). Kommentarer på opptakstallene fra de ulike studiestedene er samlet her: Kommentarer fra ulike studiesteder på vårens opptak

Status for søknad til videregående opplæring våren 2014

Flere velger realfag! Se en oversikt over tallene sammenlignet med tall fra tidligere år her: Tall vgs-valg april 14

Kompetansebarometer 2015

Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter viser følgende:
Når det gjelder fagområder er håndverksfag og ingeniør- og tekniske fag de to fagområdene som klart flest NHO- bedrifter oppgir et behov for. Økonomi, samfunnsfag og juridiske fag framstår som det tredje viktigste fagområdet, mens matematikk/naturvitenskap følger deretter. Men blant de største bedriftene er behovet for ansatte matematikk/naturvitenskap og samfunnsfaglig utdanning like viktig som håndverksfag. Undersøkelsen kan lastes ned her:
Kompetansebarometer 2015 – NIFU – arbeidsnotat 5/2015

Kompetansebarometer 2014

Undersøkelse om kompetansebehov blant NHO’s medlemsbedrifter  kan lastes ned her: Kompetansebarometer 2014 – NIFU – arbeidsnotat 72014

KD’s tilstandsrapport for MNT- fag 2013

Kunnskapsdepartementets seksjon for forskning og innovasjon har utarbeidet en tilstandsrapport for MNT-fagene i 2013. Et sammendrag av denne rapporten kan du lese her: Oppsummering KD-raport tilstand MNT-fag 2013

Hele rapporten kan du lese her: Tilstandsrapport for MNT

Statistisk Sentralbyrås rapport om Utdanning 2013 «Fra barnehage til Doktorgrad»

Kapittel 6 i denne rapporten ser på rekruttering til realfag i videregående opplæring og høyere utdanning.Kapittelet gir oss et innblikk i elevers og studenters forventninger og motiver for studie-valg. (Maria Vetleseter Bøe,Naturfagsenteret og Ellen Karoline Henriksen, Fysisk institutt UiO) Rapporten kan leses her: Fra Barnehage til Doktorgrad

 

Del dette: