Tiltak mot frafall første studieår

Tiltak både i forkant – og ved oppstart av studiet (år 1) oppleves som viktig for å skape samhold og trivsel – og har forebyggende effekt i forhold til frafall. Studiesteder som har vektlagt dette melder tilbake at studentene føler seg sett og respektert. De får struktur på studiet sitt, økt selvtillit og motivasjon. I tillegg opplever de at de ikke er alene – og at det er flere på studiet som syns det kan være krevende å være student både faglig og sosialt.

Prosjekterfaringer

Forvei (Forebyggende veiledning)

Tilbud til studenter om individuelle samtaler første studieår. NTNU startet dette prosjektet i 2007, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering la til rette med tiltaksmidler for at flere studiesteder kunne tilegne seg og ta i bruk metodikken (kurs 2009 og nasjonal konferanse høsten 2012). Trondheim og Oslo praktiserer Forvei Les mer på deres nettsider her:
ForVei NTNU i Trondheim: http://www.ntnu.no/adm/sss/forvei

ForVei Universitetet i Oslo: http://www.mn.uio.no/studier/admin/forvei/

Rapport fra Forvei-tiltak i Bergen kan lastes ned her: Foveirapport Bergen

Rapport fra Forvei-tiltak i Agder kan lastes ned her: Forvei-rapport Agder

Rapport fra Forvei-tiltak Stavanger kan lastes ned her : Forvei-rapport Stavanger

Rapport fra Forvei-tiltak Tromsø kan lastes ned her : Forvei-rapport Tromsø

 

Studentmottak «Vi bryr oss» ved Universitetet i Bergen

Studentene som starter sine studier ved Det matematisk – naturvitenskapelige fakultet ved UiB blir tatt i mot i klasser. Plassering i klasser blir nøye planlagt for at studentene gjennom semesteret skal kunne treffe igjen sine klassemedlemmer i undervisningen og andre faglige sammenhenger. I klassene blir studentene sosialisert sammen med de andre studentene («Bli kjent»), de får praktisk informasjon om studiene og om fakultetet, samt litt om hva som skal skje videre i semesteret. Mottaket i klasser sees i sammenheng med programmøter på de ulike bachelorprogrammene i mottaksuken der instituttene er involvert med praktisk og faglig innhold. På programmøtene sies også noe om fagenes relevans i studiene. Dette gjøres hovedsakelig av det vitenskapelige personale som også har en større «tyngde» enn administrasjonen i forhold til faglige spørsmål.
Dermed blir studentene i løpet av den første uken integrert i miljøet, blir kjent med hverandre, får praktisk informasjon og faglige smakebiter. Mottaket er et tilbud til alle som skal følge et bachelorprogram ved fakultetet. Fakultetets mottak sikrer også at alle får bli en del av et sosialt fellesskap, som noen tas videre til fadderarrangementer som skjer på ettermiddagstid. Vi har lagt vekt på å ha et opplegg der studentene kan treffes i trygge rammer der ingen føler seg ekskludert, ikke alle ønsker å delta på f.eks. fadderuken. Studentene gir ekstremt gode tilbakemeldinger på opplegget og vi ser det som en styrke at vi kan gi informasjon til mange studenter samlet i spesifikke grupper.
Les mer om tiltaket her: 
http://uhu.uib.no/loop/bryr.html
Les rapport (2012) fra tiltaket her: Vi bryr oss – rapport uib

 «På vei» – Universitetet i Bergen

Som en oppfølging av Studentmottaket arrangeres  «På vei». Dette er en uke hvor studentene får møte tidligere kandidater fra fakultetet som nå er ute i jobb, de får karriereveiledning, møter gode rollemodeller og får informasjon for å kunne planlegge studiene sine videre (videre valg av emner, utveksling etc.).
Ressursmessig kjøres hele opplegget (Klassemottak og «På Vei») av den faste staben ved studieadministrasjonen der 3 medarbeidere har hovedansvaret med noe hjelp fra øvrig administrasjon. I tillegg er en del studentmedarbeidere lønnet for å forberede deler av det praktiske arbeidet og til å være klasseledere for de ulike klassene i mottaket. Det betyr at vi ikke har noen ekstra stillinger for å kunne gjennomføre hele dette mottaket eller «På vei» – uken. UiB ser det som en styrke at det er den faste staben i studieadministrasjonen som faktisk gjennomfører mottaket for å kunne se dette i sammenheng og som en integrert del av det øvrige studieadministrative arbeidet vi gjør. Resultatet av ordningene er at alle hører samme informasjon og det etablerer sosial og faglig trygghet. Frafallet har gått ned og ligger på profesjonsstudie-nivå for våre førstesemsterstudier. Flere består sine eksamener med gode resultater.
Les mer om tiltaket her: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/paa-vei-2013

 

Mentorordning ved Universitetet i Bergen

Fra høsten 2013 vil to av instituttene ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultet være en del av en prøveordning der førstesemesterstudentene får tildelt en faglig veileder. Tanken er at de studentene som ønsker det får tildelt en vitenskapelig ansatt de kan ha jevnlig kontakt med fra første dag i studiet. Veiledningen studenten får skal være knyttet til det faglige innholdet i graden, kobling mellom fag og forskning og er et supplement til den veiledningen studieadministrasjonen kan gi. Det er ikke tenkt mer enn 1-2 møter i semesteret. Mentordningen kan ha en effekt gjennom at studentene blir knyttet tettere opp mot instituttet og i større grad får innblikk i den forskingsaktiviteten som skjer. Dette kan i neste omgang forhindre uønsket frafall og gi en større følelse av forpliktelse fra studentens side i forhold til sitt eget bachelorprogram.  Fakultetet har utlyst midler som instituttene kan søke på for å gjennomføre ordningen.
Les mer her:  https://wiki.uib.no/matnat/index.php/M%C3%98TE_20._FEBRUAR_2013

 

Relevante fagemner tidlig i studiet ved Universitetet i Bergen

Det har lenge vært diskutert i fagmiljøene at studentene i større grad bør få tilbud om et fagemne i førstesemesteret for å treffe faget sitt så snart som mulig. Tanken er at studentene ved å få møte faget sitt tidlig blir mer motivert for videre studier enn ved å ta verktøyfag som kan være vanskelig å argumentere nytten av for en fersk student. Omstrukturering av bachelorstudiene diskuteres nå i flere miljøer, der fagemner ønskes plassert i førstesemesteret for å motivere studentene og for å på denne måte forhindre frafall. Institutt for biologi har lagt opp til at ex.phil skal tas i andre semester i alle sine studieprogram. Hovedmotivasjonen for flyttingen var et ønske om å få plass til ett fagemne i første semester, samt en større kobling mellom ex.phil og faget. Det har også vært et ønske og tro på at dette skal gi større refleksjon rundt eget fagområde.
Samtidig er det også slik at gruppene på ex.phil har en viktig sosial funksjon for førstesemesterstudenter. I et semester bestående av store begynneremner som lett kan virke fremmedgjørende, skaper seminargruppene en sosial og trygg læringsarena som bidrar til å opprettholde og utvide sosiale nettverk i forlengelsen av fadderuke og klassemottak. Det har vært arbeidet for at når ex.phil flyttes til et senere tidspunkt i studiet, er det viktig å være bevisst på at fagspesifikke «erstatningsemner» i førstesemester også må fylle en slik funksjon. Det kan se ut som om det har en effekt at flere studenter blir med over fra 2. til tredje semster. Mange program har stort frafall etter første semester. En tettere kobling mot feltfag i biologi + muliggjøring av annen omstrukturering av studiet gjør at flere blir.

 Teknostart ved NTNU Trondheim

Obligatorisk opplegg som går over de to første ukene av semesteret. Tiltaket består av tre deler:

  1. Oppstart av matematikkemne
  2. Grupperefleksjon for å utvikle ferdigheter i teamarbeid
  3. Prosjekt innenfor det fagfeltet som er valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Les mer om tiltaket her: http://www.ntnu.no/teknostart/

 

«Ingeniørstige»  ved IME-fakultetet NTNU.

Som en del av FRIKT-prosjektet (Fremtidens IKT-utdanning) er det etablert en prøveordning med Ingenørstige.Det er en utfordring at studentene for en stor del blir møtt med basisfag i store klasser de første to årene. Dette bidrar i liten grad til  følelse av programtilhørighet og kan lett bidra til at studentene mister motivasjon og faller fra. Ingeniørstige-emnene skal i utgangspunktet være for studenter i et spesifikt studieprogram, slik at man får en klassefølelse og tettere kontakt med fagmiljøet man senere spesialiserer seg mot. Flere av emnene vil være prosjektbaserte og har mer en “top-down” karakter. Tett kobling mot næringsliv er en viktig ingrediens for flere av programmene.Man avventer å kunne lese effekter av flere av tiltakene, men tettere oppfølging av svake studentgrupper i matematikkfagene synes å ha fungert bra. Det er bedre karakterer og lavere strykprosent blant de som deltok. Utfordringen kan være at de aller svakeste velger å ikke delta.
Les mer om FRIKT her: FRIKT – NTNU- 2013

Innføringsemne ved Høyskolen i Oslo/Akershus

I forbindelse med ny rammeplan er det etablert et innføringsemne for nye studenter på studieprogramnivå. I innføringsemnet har man lagt stor vekt på å gi en god innføring i de relevante fagområder studiet vinkler mot. I den forbindelse blir studentene aktivisert i prosjektarbeid med team på 4-6 studenter som gir tilhørighet både til gruppen og teamkoordinatorene. Det er her lettere å fange opp de studenter som viser mindre engasjement og eventuelt ta tak i disse med en oppfølgingssamtale. Dette er et tiltak som dels også retter seg mot trygt læringsmiljø, trivsel, støtte, kollokviegrupper etc.

Studentene har gitt god tilbakemelding på innføringsemnet. Det kan engasjere i så stor grad at det må styres, da det fort kan gå ut over innsatsen i andre emner samme semester.

Erfaringsutveksling mellom studenter fra ulike klassetrinn ved Høgskolen i Telemark

Det arrangeres et fellesmøte der alle tre klassenivåene deltar. Linjelærer innleder og forlater deretter møtet. Tredjeklassingene innleder med å fortelle om sine erfaringer og om studieteknikk. De ferske studentene kan få svar på spørsmål de har. Fellesmøtet bør deles inn i mindre grupper slik a de nye ikke brenner inne med spørsmål. 125 studenter møtte på fellesmøte på en av linjene og tilbakemeldingene viser at tiltaket er bra.

 

Del dette: