Tiltak for kvinner/underrepresenterte grupper

Fokus på jenter i form av ulike tiltak rette spesielt mot jenter hjelper mot frafall. Det gjør at de føler seg inkludert og prioritert. Tiltak som bidrar til å samle jenter faglig og sosialt er viktig for å unngå opplevelsen av å være i mindretall. Det er større frafall av kvinner ved studier der det i utgangspunktet er lav andel kvinner. Samtidig kan man si at tiltak som er bra for under-representerte grupper også er bra for læringsmiljøet totalt. Det å få en balanse i stundentmassen gir et mer variert miljø som flere trives i – samtidig representerer variasjon en viktig kompetanse og perspektiv på det aktuelle faget. Ikke minste er det interessant for studieprogrammene å ha et størst mulig rekrutteringsgrunnlag med tanke på å få de «beste» studentene til å søke.

Prosjekterfaringer:

Jenter og teknologi på agendaen landet rundt!

Universitetet i Agder, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i Tromsø arrangerte 11.februar 2015 felles jentedag med fokus på teknologi, og mulighetene som ligger i å velge dette som utdannings- og yrkesveg. Hvert studiested hadde sin egen vri på arrangementet, og her kan du leser mer om erfaringene fra jentedagen ved Høgskolen i Bergen: Rapport fra jenter og teknologi feb 2015 på HiB

Jenteprosjektet ADA ved NTNU i Trondheim

ADA-prosjektet inviterer hvert år i november jenter fra videregående skoler i hele landet til Teknocamp. Målet er å informere om hvilke studiemuligheter som finnes, og å få flest mulig jenter til å søke teknologiske fag på NTNU. ADA organiserer også et karrierenettverk og arrangerer temakvelder for jenter. Les mer om ADA-prosjektet her: http://www.ntnu.no/jenter

NTNU har også jentekvoter på studieprogram med lav jenteandel, hvor antall studieplasser reserveres for jenter.

Jentenettverket ved Universitetet i Bergen

Jentenettverket er et nettverk startet av Universitetet i Bergen og Laksevåg videregående skole og, grunnlagt med mål om å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og minske frafallet. Det planlegges sosiale aktiviteter med det mål å skape et sterkere samhold mellom jentene på tvers av fag og utdanningsnivå, og gjøre det lettere å vite hva vi har i vente både underveis og når vi er ferdig med utdanningen.Les mer her:http://org.uib.no/jentenettverk/

Realfaglig Jentetreff ved Universitetet i Tromsø

Arrangement for jenter fra vgs hvor de får treffe gode kvinnelige rollemodeller. For å nå ut til jentene ble det sendt ut plakater til alle skolene i landsdelen før sommeren. I tillegg ble det trykket opp et par tusen flyers som ble sendt til skolene etter sommeren, Det ble også reklamert for tiltaket i forkant av søknadsfristen på NRK Troms og Finnmark. Les mer her:http://www.nordlys.no/naring/article6960353.ece

«Jenter og teknologi» ved Universitet i Agder

500 jenter fra ungdomsskoler og videregående skoler på Sørlandet inviteres til UiA Campus Grimstad til en teknologisk opplevelsesdag. Studenter og unge forbilder fra arbeidslivet forteller om sine valg av teknologifag. I 2013 er det 10. gang «Jenter og Teknologi» blir arrangert.Les mer her: http://www.uia.no/no/portaler/aktuelt/kalender/jenter_og_teknologi_-_uia_campus_grimstad

«Jenter og Teknologi» ved Høyskolen i Sør-Trøndelag

Jenter fra 9.-10. trinn og videregående skoler i hele Trøndelag inviteres til konferansen «Jenter og teknologi». Formålet er å vise muligheter, inspirere og vise gode rollemodeller. Budskapet til jentene er at vi trenger deg og din kompetanse, du blir attraktiv i jobbmarkedet, får en spennende jobb, tjener godt og får mulighet til å reise, – og ikke minst du kan klare det!

«Jentelunsj» ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Jentene som studerer ved ingeniørutdanningene med lav kvinneandel inviteres til jentelunsj 4 ganger i året for å skape nettverk på tvers av programmene. En kvinnelig ingeniør fra arbeidslivet deler sine erfaringer med studentene.

«Handlingsplan for jenter og informatikk (2012-2015)» ved Universitetet i Oslo

En rekke tiltak er igansgatt eller under planlegging – blant annet jentedag for nye programstudenter ved semesterstart, innsamling og analyse av data, etablering av eget jenterom på instituttet og IT-camp for jenter fra videregående skole. Les mer her  http://www.mn.uio.no/ifi/studier/ressurser/studielaben/jenter-og-informatikk/

«Jentenettverk og teknologi» ved Høgskolen i Buskerud

Jentenettverket på Fakultet for teknologi er et faglig og sosialt nettverk for alle jenter som studerer ingeniørfag ved HiBu Kongsberg og består i dag av rundt 25 jenter. Nettverket har møter siste onsdag i hver måned.

Jentenettverk ved Universitetet i Tromsø

Jentenettverket i Tromsø ble startet av Fakultet for naturvitenskap og teknologi for å minke frafall av jenter ved fakultetet. Nettverket er for alle som ønsker å studere, studerer eller har studert ved NT-fakultetet i Tromsø. Nettverket har 2-3 samlinger hvert semester. Det har tidligere vært arrangert lunsjer, grilling, kurs og andre sosiale arrangementer. Slike samlinger i nettverket er til for å styrke samholdet mellom jenter på forskjellig utdanningsnivå. Vil du vite mer, kontakt julianne.iversen@uit.no.

 

 

 

 

Del dette: