Forskning realfagsrekruttering

Forskning rundt ungdommers valg

Den forskning som har vært gjort på feltet så langt, har i stor grad vært gjennomført i regi av Naturfagsenteret og UiO gjennom prosjektene «Vilje con valg», «IRIS» og «ROSE».
Informasjon om Vilje con valg (2008) finner du her: VILJE CON VALG

IRIS: «Interest and recruitment in science» (2009 – 2012) er et EU-prosjekt med 6 europeiske partnere deriblant UiO. Informasjon finner du her: IRIS

ROSE: «The relevance of science education» (2005 – 2009) er et stort internasjonalt program med 46 ulike land involvert. Mer informasjon finner du her: ROSE

Kings College i London har gjennomført en større studie om hva som påvirker ungdommers karrierevalg. Et utvalg av resulatetene kan du lese her:Aspire april 14
Rapporten i sin helhet kan leses her:ASPIRES-final-report-December-2013

Forskning knyttet til realfags-didaktikk

Her finnes det mye innenfor ulike fagområder. Naturfagsenterets Forskerføtter og leserøtter kan være et eksempel.

Generell utdanningsforskning

Her anbefaler vi følgende sider:
Nifu-step (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)  http://www.nifu.no
Utdanningsdirektoratet sine analysesider: http://www.udir.no/Tilstand/
Statistisk sentralbyrå sine utdanningssider: http://www.ssb.no/utdanning

Pedagogisk nevrovitenskap

Dette er et nytt fagfelt som bringer sammen forskere fra blant annet kognitiv nevrovitenskap, pedagogikk, utdanningspsykologi og læringsteknologi. Her utforskes sammenhengen mellom biologiske prosesser og læring, for dermed å bygge bro mellom hjerneforskning og pedagogikk. «Pedagogisk nevrovitenskap» åpner opp for å se på læring både som en biologisk og sosial prosess. Helge Brovold, psykolog og hjerneforsker har tatt doktorgrad innenfor dette området og er ansatt hos oss for å arbeide videre innenfor fagfeltet.

Kort presentasjon av konklusjonene i avhandlingen til Helge Brovold kan du lese her :4 veier inn i matematikken

Avhandlingen i sin helhet kan du lese her :Brovold 2013 – 4 veier inn i matematikken

Helge Brovold og Solve Sæbø (professor  i statistikk ved NMBU) gjennomførte høsten 2014 en studie som så på sammenhengen mellom studenters kognitive typer og eksamensresultater. Vitenskapelig artikkel som beskriver studien: Does academia disfavour contextual and extraverted students

Generell adferdsforskning

Mer generell adferdsforskning kan også være relevant med tanke på forståelse av målgruppen ungdom. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har et eget tidsskrift for ungdomsforskning. som er relevant.

Kjønnsforskning

Forskning innenfor feltet likestilling og kjønn kan også bringe fram interessante perspektiv. SSB utarbeidet i 2011 en rapport om jenter og realfag. I rapporten, som er finansiert av Utdanningsdirektoratet, dokumenteres rekruttering til de ulike realfagene og elevenes resultater i disse fagene. Kjønnsdimensjonen har fått spesielt fokus. Rapporten kan du lese her: rapp_201103

Del dette: