Erfaringer og forskning

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har nedfelt i vårt mandat at vi skal bidra til å samle og videreformidle kunnskap og erfaringer mellom aktører i feltet. Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget for den virksomhet vi bedriver er så god som mulig!

Realfagsrekruttering har tradisjonelt blitt sett på som den relativt begrensede aktiviteten som foregår i forkant opptaksfristen til høyere studier for å markedsføre interessante studieprogram for ungdom. Men jo mer vi lærer om feltet, så ser vi at realfagsrekruttering handler om alt fra hvordan barn og unge gjennom hele skoleløpet introduseres for matematikk og naturfag slik at de opplever mestring, – til hvilke holdninger vi som voksenpersoner og viktige rollemodeller formidler, både privat og i det offentlige rom.

Det betyr at kunnskapsfeltet innenfor realfagsrekruttering må være persepktivbredt, og det kommer til uttrykk i forhold til hvilken type forskning som kan være relevant. Det betyr også at bredden av type tiltak som virker positivt er stor. Det kan handle om alt fra tiltak for å bedre læringsmiljø, fagdidaktiske opplegg, tiltak som styrker relevans og tiltak som letter overgangen fra vgs til høyere studier. Det gjøres mye positivt ved skoler og utdannings-institusjoner og det kan være kostnadsbesparende å se til andres tiltak når nye tiltak skal iverksettes. På denne siden har vi samlet gode prosjekterfaringer som kan fungere som en database for erfaringsdeling.

Vårt tiltak for «å bryte nytt» land kunnskapsmessig er Tenketank for realfag. Her samler vi fremstående forskere og samfunnsengasjerte mennesker for å reflektere rundt problemstillinger som vi mener er viktige for å utvikle ny refleksjon og kunnskap i feltet realfagsrekruttering. De ulike tenketankene har avgrenset varighet og varierende sammensetning avhengig av tema/problemstilling.

 

 

Del dette: