Utfordrer dagens undervisningsform

30. mars møtes fagfolk i matematikk, naturfag og teknologifag til en konferanse om utdanningskvalitet. Hypotesen er at dagens undervisningsform kan hindre studentenes mestringsfølelse og føre til økt frafall i realfag.


Realfag for de nye studentene

For å sikre gjennomstrømning og rekruttering til realfag må flere oppleve mestring i fagene. Det krever at både skoler, høgskoler og universiteter tar inn over seg at elever er forskjellige og tilpasser undervisningen. Forskning fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser at nevropsykologiske forskjeller påvirker elevenes forståelse og læring i MNT-fagene. Forskningen stiller spørsmål om den tradisjonelle forelesningen som undervisningsform bidrar til at enkelte studenter faller fra i realfagene. Det vises til at en enkelte personlighetstyper, og spesielt de kreative kommer ufordelaktig ut i forhold til mestring av fagene ved den tradisjonelle undervisningsformen. Men hvordan finner vi en undervisningsform som tar hensyn til alle?

Studentaktive undervisningsformer

En type alternativ undervisningsform til tradisjonell undervisning med forelesninger som kan øke elevens mestringsfølelse kalles det «omvendte klasserommet». I klasserommet endres undervisningsformen fra lærerens monolog til gruppearbeid med motiverende problemstillinger. Lærerens forelesning tas ut av klasserommet og blir en del av hjemmeleksene i form av for eksempel undervisningsvideoer. Denne undervisningsformen gjør det mulig å skape en læringssituasjon bygget på elevenes egne premisser for læring. Og det fungerer.

Det omvendte klasserom har til nå vært mest utbredt i små klasser på grunnskolenivå. Nye elektroniske læringssystemer legger nå stadig bedre til rette for denne typen undervisning også i større skala. På NMBU gis det slik undervisning i grunnleggende statistikk med rundt 250 studenter. Undervisningsformen er også brukt i flere kurs på NTNU. Flere undersøkelser, blant annet Foldnes ved BI, har vist at det «omvendte klasserommet» gir studentene bedre resultater på eksamen sammenlignet med tradisjonell undervisning.

Ikke alle liker gitte sannheter

I matematikk, naturfag og teknologifag hører man ofte at det finnes gitte sannheter vi må akseptere. Det kan fungere for enkelte studenter, men virke direkte avskrekkende på andre. Derfor må vi tenke helhetlig når vi jobber med kvalitet i utdanningen, frafallsproblematikk og rekruttering. Dersom vi ikke tilpasser undervisningsformen, kan vi heller ikke forvente at flere realfagstalenter vokser frem.

Navnet på årets MNT-konferanse er «transformativ utdanning». Det er stor enighet blant fagfolkene om at vi må øke utdanningskvaliteten i realfag. Vi må bare ikke glemme at de nye utdanningsformene også må tilpasses de som ikke kjøper gitte sannheter. Det er på tide at flere personlighetstyper får oppleve mestring i realfagene.

Del dette:: 28. mars 2017