Sommerhilsen fra NSR


Snart er det sommerferie og skolefri. Før vi nyter late dager i solen ønsker vi i Nasjonalt senter for realfagsrekruttering å sende en sommerhilsen til alle dere som er med på å øke realfags- og valgkompetansen til de unge.  Gjennom skoleåret 2017/18 har senteret vært representert på ulike arenaer. Vårt hovedmål er økt rekruttering til realfagene i samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Dette lykkes vi med gjennom ulike tiltak og i tett samarbeid med mange aktører. I år fikk teknologiske fag i høyere utdanning en økning på 5,7%. Dette er et resultat av vårt og andre aktører sitt langsiktige arbeid.  

For oss handler det om å vise elever i ungdomsskole og videregående skole relevansen og nytteverdien i STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Vi mener at hvis vi skal øke elevenes interesse og motivasjon for fagene, må arbeidslivet og utdanningssektoren samarbeide tett for å gi elevene en praksisnær og relevant undervisning. Dette gjøres mange steder, og er viktig for elevenes opplevde relevans i skolen, men vi har fortsatt en vei å gå. Dette er noe som understøttes av bred forskning innen feltet.  

Fremover vil vi fokusere på flere kommuneavtaler med rollemodell-ordningen vår. Kommuneavtalene innebærer at kommuner som har samarbeid med oss, vil tilby rollemodell-besøk til alle skolene i sin kommune – slik at alle elever  får det samme tilbudet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om denne ordningen.  

ENT3R har også i år gjennomført ENT3R eksamenshjelp. Dette er et tilbud hvor elever i 10. trinn som blir trukket opp i skriftlig eksamen i matematikk kan kontakte oss for å få hjelp. I år fikk nesten 3000 elever hjelp i løpet av de seks dagene tilbudet varte! I 2019 ønsker vi å inkludere videregående skole, slik at flere kan dra nytte av dette fantastiske tilbudet. Vi vil dessuten kjøre en pilot med digital ENT3R-løsning, der elever som bor utenfor et ENT3R-område også kan få hjelp av en mentor.  

I mars arrangerte vi den aller første konferansen i en planlagt konferanseserie som belyser likestillingsparadokset i utdanningsvalg. Disse konferansene er rettet mot karriereveiledere og lærere som underviser i faget Utdanningsvalg, og første konferanse i Oslo ble svært godt mottatt. Følg oss for mer info om når konferansen kommer til din region.  

Vi vet at også foreldre er viktige karriereveiledere. Vi har derfor utviklet et foreldrehefte som skal gjøre det lettere for foreldrene å snakke med barna om utdanningsvalg. Dette mener vi er et viktig supplement til jobben som gjøres i skolen. 

Vi opplever at tiltakene som rettes inn mot skolene er mange, men fragmenterte – og det kan fort bli uoversiktlig for både lærer, rådgiver og skoleeier. For at rekrutteringen til STEM-fagene skal fortsette sin gode utvikling, er det viktig at aktører snakker sammen og samarbeider i enda større grad. Dette vil også gjøre det enklere for skolene å få oversikt over de gode tiltakene som finnes der ute, og vi kan i større grad lære av hverandre. Realfagsrekruttering og Tekna tok derfor i januar initiativ til et møte om en norsk teknologipakt. Dette ble meget positivt mottatt, og nå er vi i gang med et godt samarbeid mellom Tekna, NHO, NITO, LO, Fellesforbundet og IKT-Norge. Mange andre aktører (First Scandinavia, Naturfagsenteret, Norway Makers, Vitensenterforeningen, forskere, Forskerfabrikken med flere) vil også delta i møtene fremover. Teknologipakten vil fremstå som et bredt initiativ, der alle drar i samme retning for å øke kompetanse/rekruttering innenfor STEM-fagene i årene som kommer.  

Husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt, slik at du også neste år får nyheter om våre tiltak. Når de nye personvernreglene trer i kraft fra 1. juli vil du ellers ikke motta flere nyhetsbrev fra oss.  Du melder deg på  her >

 

Del dette:: 18. juni 2018