Verdien av ENT3R

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag.

Studenter lærer elever

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. og 2. klasse på videregående skole.

Intensjonen er at studenter fra universitet og høgskoler skal møte elevene hver uke for å løse realfaglige oppgaver. Tilbudet er et nasjonalt tilbud som er gratis for elevene.

En arena for elever, studenter og næringsliv

Hvert semester arrangeres elevkvelder med presentasjoner fra personer med yrker innen realfag. De forteller om sin utdannelse og om hvordan de bruker realfagene i jobben sin – og de presenterer sin bedrift som arbeidssted og lokal virksomhet. På denne måten er ENT3R en felles arena for ungdom, studenter og næringsliv.

Økt mestring i realfag

ENT3R skal gi ungdom økt mestringsfølelse i realfag, samtidig som ENT3R skal øke motivasjon for realfag og vise mulighetene som en utdannelse innen realfag gir.Tiltaket har som mål å redusere frafallet i videregåande opplæring, og sikre tilgang av kvalifiserte søkere til høyere utdanning.