Versjon 2

Økt realfagskapital for gode, kunnskapsbaserte utdanningsvalg


Forskning viser at tidlig innsats og god realfagskapital er viktige aspekter i arbeidet med å få flere unge til å velge realfaglige utdanninger og yrker. I Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har vi gjennom lengre tid arbeidet med disse problemstillingene, og vi har gode tiltak som støtter forskernes anbefalinger.

Høsten 2015 la regjeringen frem en ny nasjonal strategi for realfag, og tidlig innsats ble i den sammenheng vektlagt som avgjørende. Halvveis inne i strategiperioden viser nyere forskning at denne tenkemåten er riktig – og viktig – for å sikre en god tilførsel av unge som velger realfaglige utdanninger og yrker.

I London har en gruppe forskere ved King’s College via Aspires-studien fulgt flere tusen ungdommer i alderen 10 – 16 år gjennom et femårsløp. Målet har vært å finne ut mer om hvordan unges realfagsinteresse utvikler seg i årene der du går fra barn til ungdom, og hvilke faktorer som påvirker denne utviklingen. Og funnene er like klokkeklare som de er alarmerende. Resultatene viser at 3 av 4 elever synes at realfagsundervisningen på skolen er både interessant, viktig og spennende. Likevel er det kun 1 av 7 som kan se for seg å arbeide med et realfaglig yrke senere i livet. De fleste liker altså realfagstimene på skolen, men nesten ingen ser for seg realfag som en del av yrkeskarrieren. Hvorfor er det slik?

For å forklare dette paradokset, etablerer forskerne fra King’s College begrepet «realfagskapital» («science capital»). Realfagskapital innebærer en videreutvikling av sosiologen Bourdieus begreper rundt sosial og kulturell kapital – der han legger vekt på menneskets sosiale disposisjoner, såkalte anlegg vi får gjennom det sosiale miljøet vi vokser opp i. Vi utvider nå ved også å snakke om realfaglige disposisjoner. Disse disposisjonene får vi gjennom familie, venner, nettverk, hvilke realfaglige opplevelser vi har på fritiden samt hvilken realfagskultur som er rådende i samfunnet rundt oss. Samlet gir dette hver enkelt av oss en realfagskapital som er høy eller lav, alt ettersom.

Realfagskapitalen avgjør hvor sannsynlig det er at de unge kan se for seg å velge et realfaglig yrke. Aspires-studien viser at halvparten av de med høy realfagskapital kan se for seg en realfagskarriere, mens de med lavere realfagskapital knapt vurderer muligheten i det hele tatt. Forskerne har sett nærmere på hvorfor det er sånn, og de har kommet frem til at foreldre og gode rollemodeller er en svært viktige faktorer for å bygge god realfagskapital. Studien forteller oss at elevene mangler kunnskap om hva de kan bli med realfag, den påpeker at den enkeltes families samlede realfagskapital er avgjørende for hvorvidt eleven velger en realfaglig utdannelse/yrke eller ikke – og den fremhever at tidlig innsats er viktig.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) har levd tett på denne forskningen i flere år, og senterets tiltak og prosjekter reflekterer anbefalingene fra Aspires-undersøkelsen.
Aspires anbefaler å vise frem realfagenes relevans i skolen, blant annet ved å trekke realfags-forbilder inn i skolehverdagen. NSR var her tidlig ute med å opprette rollemodell.no, der nær 1000 frivillige med realfaglige utdanninger og yrker stiller seg til disposisjon for ungdomsskoler og videregående skoler. Rollemodellenes oppgave er å gi elevene et innblikk i egen jobbhverdag, og fortelle mer om hvorfor realfag er viktig.  I ordningen ENT3R.no gjør senteret noe av det samme, ved at realfaglige mentorer/studenter fra landets universiteter og høgskoler tilbyr leksehjelp til aldersgruppen 13-18 år. Formålet med ENT3R er å gi unge mestringsfølelse og selvtillit i realfag, og å styrke elevenes motivasjon.

NSR har ved hjelp av ulike tiltak samt ved nettsiden velgriktig.no gjort mye for å nå elevene i skolehverdagen, og det skal vi fortsette med. For å styrke realfagskapitalen hos de unge, vil vi fremover i større grad også søke å nå foreldre-gruppen. Egne informasjonshefter for foreldre er på trappene, i tråd med forskningens anbefalinger om å styrke realfagskapitalen på familienivå.

Vårt mål er ikke at alle unge skal velge realfag, men vi ønsker å samarbeide med skolene på best mulig måte, slik at alle unge i en valgsituasjon kan ta sine studievalg basert på god informasjon om hvilke muligheter de faktisk har.

Ta gjerne kontakt med oss via kontakt@realfagsrekruttering.no eller ring oss for en uformell prat dersom du har innspill til vårt arbeid.

Mvh, Morten Sørlie
Konstituert leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
: 3. november 2017