Til innlegg om valget

Gratulerer med valgseieren – vi ser frem til videre realfaglig satsning


Natt til i dag ble det klart at Erna Solberg og den borgerlige regjeringen får fire nye år. I løpet av den siste fireårsperioden har Regjeringen vedtatt og satt i gang mange gode tiltak for å øke realfagskompetansen i samfunnet.

For to år siden la Regjeringen frem realfagsstrategien for 2015-2019. Målet med strategien er å forbedre barn og unges kompetanse i realfag og teknologi, hjelpe de barna som sliter med realfagene, legge til rette for at flere kan prestere på høyt nivå, og styrke realfagskompetansen blant lærerne.

Bedre realfagskompetanse krever permanente ordninger

Flere gode tiltak er vedtatt og satt i gang i løpet av den siste regjeringsperioden. For å øke barn og unges kompetanse i realfag og teknologi, har Kunnskapsdepartementet blant annet innført fordypning i matematikk som valgfag på ungdomsskolen, gitt elevene på 5. til 7. trinn en ekstra naturfagstime, og startet et forsøksprosjekt med programmering som valgfag på ungdomsskolen. Det er bra at timeplanene har blitt mer rettet mot realfag, og mange skoleelever har fått glede av å ha mer matematikk, naturfag og programmering. Det blir viktig at politikerne fortsetter å prioritere realfagene og det er svært positivt at alle ungdomsskoler som ønsker det nå kan tilby programmering som valgfag.

Alle skal få mulighet til å mestre realfag

Alle elever er forskjellige. Derfor er det helt naturlig at de behersker realfag på ulikt nivå.

Departementet har gjort flere grep for å løfte de elevene som trenger ekstra støtte. Flere lærere skal inn på 1.­‑ 4.trinn for å styrke innsatsen tidlig. Et nytt fordypningsfag i matematikk er innført på ungdomsskolen, slik at elever som ønsker det kan få ekstra undervisning. Alle skal få mulighet til å meste realfag i årene som kommer,  men det forutsetter at politikerne følger opp skolene og sørger for at de gode tiltakene når helt frem til elevene.

Rekruttering krever kontinuerlig arbeid

Departementet har også gjennomført flere tiltak for at flere skal motiveres og inspireres til å velge realfag. For eksempel er det innført pilotordninger med talentsentre ved fire forskjellige vitensentre. ENT3R-programmet har flere steder i landet rekordhøye påmeldingstall denne høsten, og i 2016 fikk mer enn 30.000 elever besøk på skolen av en realfaglig rollemodell. Med slike tiltak er det lettere å se mulighetene som realfagene gir, og elevene kan få et innblikk i en studie- eller arbeidshverdag med realfag.

Det å fortelle om, og vise frem, utdannings- og yrkesmulighetene innenfor realfag er et kontinuerlig arbeid som må intensiveres hver gang et nytt kull tar fatt på skolegangen. Derfor må politikerne ha rekruttering til realfag og teknologi høyt på dagsorden også i de neste fire årene.

Realfagssatsning i høyere utdanning

Målet må være at Norge skal hevde seg internasjonalt og bli en realfagsnasjon. Da må vi utdanne flere innenfor realfag og teknologi – også på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I dag utdanner vi bare 30 prosent av behovet innenfor IKT-yrkene. Med bakgrunn i dette har vi stor tro på at regjeringen vil utvide sitt engasjement for realfag og teknologi til også å gjelde UH-sektoren i  større grad. Høyre har sagt at de vil prioritere flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag. Det krever vilje og finansiering fra politisk hold. Det er gledelig at regjerningen satser på kvalitet i utdanningen og vi ser frem til en videreføring av dette slik at flere realfagstudenter gjennomfører sine studier og kan bidra med verdifull kompetanse i arbeidslivet.

Hilde Færevik
Leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering NSR
: 12. september 2017