Kompetansebarometer_2017

Digitaliseringen øker bedriftenes behov for ingeniører


NHO la i dag frem årets Kompetansebarometer, og det er tre tydelige hovedfunn som presenteres. Næringslivet etterspør fagarbeidere og håndverkere, vi trenger flere ingeniører og teknologer, og man ser et behov for kompetanse innen samfunnsfag, juridiske fag og økonomi.

Så mange som 46% av de spurte NHO-bedriftene, oppgir at de i stor eller noen grad vil ha behov for ansatte innenfor ingeniør- og tekniske fag. Høyest er denne andelen innen bedrifter som er tilknyttet Energi Norge og Norsk olje og gass. Med stigende oljepris og lysere tider i sistnevnte bransje, stiger etterspørselen etter oljeingeniører igjen. Høy er også andelen som oppgir et behov for ansatte med matematikk og naturvitenskapelig bakgrunn, så rapporten sår ingen tvil om behovet for realfaglig kompetanse de neste årene.

”Realfaglig kompetanse og tverrfaglige team vil være avgjørende for bedrifters konkurransekraft fremover, med tanke på de raske endringene i behov og etterspørsel. Digitaliseringen stiller høye krav til de ansattes spisskompetanse og evne til rask omstilling og livslang læring. Evnen til å jobbe på tvers av fagområder blir kritisk for å drive rask produktutvikling”, kommenterer Hilde Færevik, leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. ”I likhet med tidligere år, viser årets barometer at behovet for ingeniører er størst innen elektro, bygg og maskin. Digitaliseringen demper dessuten ikke behovet for menneskelig arbeidskraft, men øker tvert om behovet for ingeniører og personer med høyere utdanning og solid fagkompetanse.”

Torbjørn Røe Isaksen legger også vekt på etterspørselen etter personer med yrkesfagutdannelse, og ønsker seg et fagskoleløft. Fagskolekompetansen er tett koblet til næringslivets etterspørsel og skal få en mer solid posisjon i det norske utdanningssystemet. Isaksen kommenterer også digitaliseringen, som han mener vil påvirke hele den globale økonomien fremover. Han fremhever at UH-sektor og næringsliv må kobles tettere sammen for å sikre at vi utdanner personer med riktig kompetanse. I tiden fremover vil dette kreve fleksibilitet både i utdanningssektor og næringsliv.

”Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 20 eller 40 år. Men en god grunnkompetanse innen realfag og teknologi  sammen med evne til omstilling og læring, vil utvilsomt være nyttig når vi skal løse fremtidens samfunnsutfordringer,” avslutter Hilde Færevik.

Les hele Kompetansebarometeret her >
: 29. august 2017